V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hlwjia
V2EX  ›  程序员

我也来带带各位想学英语的 v 友吧

 •  8
   
 •   hlwjia · 2019-06-01 14:39:19 +08:00 · 25724 次点击
  这是一个创建于 604 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  因为自由职业,所以闲的时候是真闲地“方”。

  结识些技术栈能互补的码农以后可以一起 upwork 上的单子呀(可惜印度码农压价太猛,我都很少接代码单子)。

  先提前说明的是,像多数事情一样,还是得靠自己多下功夫,我最多就只能帮帮忙纠正发音、日常表达、或者英语面试什么这类的可以。

  会不会有人有兴趣?
  第 1 条附言  ·  2019-06-01 15:29:31 +08:00
  有兴趣的 v 友留微信号吧
  第 2 条附言  ·  2019-06-01 21:07:34 +08:00

  下午加过一拨 v 友了,晚点再加哈

  还在搬砖(自由职业并没想象中那么自由

  第 3 条附言  ·  2019-06-02 11:50:25 +08:00
  看来感兴趣的 v 友比想象中多,还是开个微信群吧

  希望不会成为吹水群

  //i.v2ex.co/04D7s615l.jpeg
  第 4 条附言  ·  2019-06-02 11:52:56 +08:00


  ![]( )
  第 5 条附言  ·  2019-06-03 10:34:59 +08:00

  再不过来 v 友了,还没进群的加我吧

  我这辈子再也不想看到 base64 了 >_<

  第 6 条附言  ·  2019-06-03 14:40:06 +08:00
  大家进群后先看群公告,里面包含了一些群计划,不重复发送了。
  第 7 条附言  ·  2019-06-03 20:22:17 +08:00
  正式开始口语练习计划半个小时了,看到不少 v 友在做功课,很嗨森哈!

  很多可以相互借鉴的!已入群的 v 友 666
  第 8 条附言  ·  2019-06-03 20:28:12 +08:00

  就秀一下:

  第 9 条附言  ·  2019-06-05 16:04:15 +08:00
  有一位热心群友已经在帮忙拉大家入群啦~

  目前群内氛围还是可以的,各种 touch fishes, hit water 都出来了。。。

  能有个地方可以给大家没顾虑地讲英语和写英语应该还是有帮助的。
  第 10 条附言  ·  2019-06-06 00:05:31 +08:00

  不一一回复了,有热心群友帮忙拉进群哈,留言了应该就会添加。

  刚在群里给大家打卡任务写完反馈,积极性完胜我的预想。

  456 条回复    2019-08-28 11:27:16 +08:00
  1  2  3  4  5  
  kingran945
      401
  kingran945   2019-06-07 11:03:42 +08:00
  大佬拉一拉:OTI0MDA3MjQ0
  jim1002
      402
  jim1002   2019-06-07 11:31:04 +08:00 via Android
  麻烦帮忙拉一下进群,谢谢 Wmh1X0ppbllhbzEyMw==
  7788jay
      403
  7788jay   2019-06-07 11:39:11 +08:00 via iPhone
  vx:bGluMjAxNDA2MDE= 谢谢
  lchreal6
      404
  lchreal6   2019-06-07 11:49:40 +08:00
  帮忙拉下进群,互相学习交流,谢谢大佬 aWxvdmVsY2hfMTUxNgo=
  english2006
      405
  english2006   2019-06-07 12:03:11 +08:00
  求拉, 不搞 base64 . 直接微信号 xinganyiyuan , ("兴安一元"的拼音)
  yinjy
      406
  yinjy   2019-06-07 13:01:29 +08:00
  求大佬拉进群,谢谢 eWluank4OA==
  Liudong1999
      407
  Liudong1999   2019-06-07 13:20:43 +08:00
  求拉,感谢,bDEwOTc5OTE2ODU=
  darktutu
      408
  darktutu   2019-06-07 13:22:47 +08:00
  求拉 Z29uZ3hpYw==
  xcoto
      409
  xcoto   2019-06-07 17:35:10 +08:00 via Android
  群主,拉一把
  Penney_F
  hx1997
      410
  hx1997   2019-06-07 17:43:12 +08:00 via Android
  微信:aHhfXzk3Cg==

  求热心群友拉
  renxun
      411
  renxun   2019-06-07 17:51:41 +08:00 via Android
  弱弱的问一下,微信账号怎么是代码的?
  wxb2dyj
      412
  wxb2dyj   2019-06-07 18:11:36 +08:00 via iPhone
  麻烦拉一下,微信号:allenwang1209
  hlwjia
      413
  hlwjia   2019-06-07 20:33:59 +08:00
  hlwjia
      414
  hlwjia   2019-06-07 20:36:42 +08:00
  不少 v 友们端午节晚上也还在打卡,我也是服大家学英语的那股劲的。
  renxun
      415
  renxun   2019-06-07 21:17:26 +08:00 via Android
  U01ITC1UVA== 求带
  renxun
      416
  renxun   2019-06-07 21:17:51 +08:00 via Android
  @hlwjia 谢谢😁
  dalieba
      417
  dalieba   2019-06-07 21:24:35 +08:00 via Android
  jiejiss
      418
  jiejiss   2019-06-07 21:41:22 +08:00
  求拉 MTM4MDEzOTEwMDc=
  谢谢!
  aa898584581
      419
  aa898584581   2019-06-07 23:05:45 +08:00
  求拉 vx:cXE3MzE2OTg5MDQ= 谢谢
  dage_dage
      420
  dage_dage   2019-06-08 06:53:38 +08:00
  求拉 MTUxNTgxMzIxNDM=
  roujiang
      421
  roujiang   2019-06-08 07:09:54 +08:00
  也拉拉我呀~ dGFpcmFnbw==
  wellqq
      422
  wellqq   2019-06-08 08:00:57 +08:00 via iPhone
  用户名就是,求拉
  lewoer
      423
  lewoer   2019-06-08 08:23:14 +08:00 via Android
  😋拉拉我,c2hpbGVoYXBweQ==
  123s
      424
  123s   2019-06-08 08:45:06 +08:00
  求 Y29vbGljZXI=
  conn4575
      425
  conn4575   2019-06-08 11:56:22 +08:00 via Android
  求拉 a2VwNDU3NQ==
  catricky
      426
  catricky   2019-06-08 12:45:00 +08:00
  微信号:catricky
  大佬求拉群,谢谢
  DeweyLiu
      427
  DeweyLiu   2019-06-08 14:52:35 +08:00
  在学习当中 求拉 ZGV3ZXlfbGl1
  shrug
      428
  shrug   2019-06-08 15:52:57 +08:00
  求如
  微信:chaojipaopao
  avan
      429
  avan   2019-06-08 20:39:43 +08:00
  求拉 b29vMjcxNDk= 感谢
  SenLief
      430
  SenLief   2019-06-09 08:39:13 +08:00
  求带:yjhf5201314
  hstk
      431
  hstk   2019-06-09 08:54:47 +08:00
  求带,微信号:hstk0315
  liyi5132
      432
  liyi5132   2019-06-09 10:14:21 +08:00
  带我一个:VX: qa2470430036
  cowlogli
      433
  cowlogli   2019-06-09 12:14:56 +08:00 via Android
  求带,微信号:ZmV3dGltZQ==
  suirh96
      434
  suirh96   2019-06-09 14:12:38 +08:00
  我也想要加入,求带一波,十分感谢 VX:Uzc1NjIwNDc=
  sinight
      435
  sinight   2019-06-09 18:46:23 +08:00
  带带 me~
  wx: dai123rain
  realkenshinji
      436
  realkenshinji   2019-06-10 15:02:48 +08:00
  求带, 谢谢 VX:a2Vuc2hpbmpp
  hedada
      437
  hedada   2019-06-11 20:54:51 +08:00
  求带,谢谢 vx: aGVzaHVhbmc4MTgx
  cjzlol
      438
  cjzlol   2019-06-11 23:41:17 +08:00 via Android
  MTc4NjU1NjkxNzI=求拉
  Harz
      439
  Harz   2019-06-13 16:47:58 +08:00
  d3hpZF9lZDhqeXNkN3A1MnMyMg==
  谢谢大佬求拉
  wsjie945
      440
  wsjie945   2019-06-17 15:26:23 +08:00
  d3NqaWU5NDU=
  slkk
      441
  slkk   2019-06-24 16:59:41 +08:00
  大佬求拉:vx: Q2pjaG53c185NTI3 (base 64)
  wwilson13
      442
  wwilson13   2019-06-28 09:02:13 +08:00
  @hlwjia
  是的。但也在学编程。
  NeoRush
      443
  NeoRush   2019-06-30 10:24:56 +08:00 via Android
  MTY2NTcxMjAxNjM= @hlwjia 大佬求拉
  iaoiand
      444
  iaoiand   2019-06-30 15:23:28 +08:00
  大佬求拉!
  http://qr03.cn/BajZdT
  haobaboking
      445
  haobaboking   2019-07-02 09:48:23 +08:00
  大佬拉一下 Y3VpYm82MTUz
  alexinit
      446
  alexinit   2019-07-02 15:31:55 +08:00
  求拉,微信:eGlhb0hvXw==
  libiao5320
      447
  libiao5320   2019-07-02 15:52:32 +08:00
  拉一把 VG9Hb3Nz
  libiao5320
      448
  libiao5320   2019-07-02 15:52:42 +08:00
  wx:VG9Hb3Nz
  lowkeyTony
      449
  lowkeyTony   2019-07-03 15:13:16 +08:00
  求拉, vx: YWRhaXJfY2hhbjgx
  chefdd
      450
  chefdd   2019-07-03 15:36:43 +08:00
  emhvdXdkMjI= 大佬求拉
  xflying
      451
  xflying   2019-07-04 13:02:07 +08:00
  eGZseWluZzkxOQo= 大佬求带 🙋🏻‍♀️
  as94boy
      452
  as94boy   2019-07-05 09:53:36 +08:00
  eHpzMTAwOTEx 大佬求带。
  hlwjia
      453
  hlwjia   2019-07-06 12:48:54 +08:00
  hahahahahahahaha
      454
  hahahahahahahaha   2019-07-10 10:15:00 +08:00
  求带,谢谢,vx:c21pbGU5MzExMTk=
  hlwjia
      455
  hlwjia   2019-08-01 17:30:51 +08:00
  @hahahahahahahaha 我有加你吗?人多忘了。>_<
  zanyzephyr
      456
  zanyzephyr   2019-08-28 11:27:16 +08:00
  挖坟求带:aW9faW8t
  1  2  3  4  5  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1168 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 21:00 · PVG 05:00 · LAX 13:00 · JFK 16:00
  ♥ Do have faith in what you're doing.