V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
bugQiu
V2EX  ›  求职

疫情过去,得找一份前端工作了。

 •  
 •   bugQiu · 2020-04-24 22:30:49 +08:00 · 2376 次点击
  这是一个创建于 634 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  框架方面目前主要掌握 Vue 。可独立开发 H5 项目,PC Web 后台系统, 小程序开发。

  UI 框架:用过 element-UI, iView, WeUI, WeUIJs. MiniUI

  第三方插件:使用过 Moment 日期处理,Echart 图表统计, VueDraggable 拖动。

  网络请求:Axios

  图片上传: Weui-Uploader, Blob 或 base64 上传.

  IM: 使用过网易云信。

  移动 App: 用 Swift 开发过 iOS 项目,Sass 应用。(云喵)

  熟悉 Webpack, Sass, NodeJs, vue-Cli, Router, VueX.

  个人 Github Page 演示: http://frogfrog.cn/mpTemplate/

  7 条回复    2020-04-30 18:09:30 +08:00
  bugQiu
      1
  bugQiu  
  OP
     2020-04-24 22:36:10 +08:00
  要求不高,求一份能养活人的工作,哈哈。
  bugQiu
      2
  bugQiu  
  OP
     2020-04-24 23:34:46 +08:00
  广州
  yeqizhang
      3
  yeqizhang  
     2020-04-25 07:55:56 +08:00 via Android
  挺好看的……
  有一个不知是不是 bug,图表统计-订单类型那里的单选,三项有四个圈
  bugQiu
      4
  bugQiu  
  OP
     2020-04-25 08:59:47 +08:00
  @yeqizhang 是的,样式问题
  bugQiu
      6
  bugQiu  
  OP
     2020-04-27 16:35:17 +08:00
  @onecold126 谢谢了,恐怕我学历不过关。
  TinySec
      7
  TinySec  
     2020-04-30 18:09:30 +08:00
  楼主,我的部门直招,前端也需要,有兴趣的话,发一份简历给我的邮箱
  https://www.v2ex.com/t/667638#reply2
  https://www.iceswordlab.com/recruitment/
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2910 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 11:22 · PVG 19:22 · LAX 03:22 · JFK 06:22
  ♥ Do have faith in what you're doing.