V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Sponsored by
LinkedIn
不坐班的神仙工作 · 去任何你想去的地方远程,赚一线城市的工资
2000 个不用出门 Social 的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
sarige
V2EX  ›  外包

tb 爬虫外包

 •  
 •   sarige · 2020-06-01 00:32:26 +08:00 · 516 次点击
  这是一个创建于 849 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  提供地址,爬取 tb 上这个商品的数据
  有时间和能力的大佬联系
  8 条回复    2020-06-01 13:06:18 +08:00
  lxk11153
      1
  lxk11153  
     2020-06-01 01:25:02 +08:00
  Contact: cXEvd3g6IDQ0Mzk3NDE1OQ== (b​a​s​e​6​4)
  szpShang
      2
  szpShang  
     2020-06-01 08:54:52 +08:00
  联系:bWFpbDogMTQ1NTczNTEzN0BxcS5jb20= (b​a​s​e​6​4)
  我有平台,可以配置爬虫爬取数据然后跟外部对接提供数据。
  sarige
      3
  sarige  
  OP
     2020-06-01 10:15:34 +08:00
  @lxk11153 已经联系了 wx,麻烦通过下
  sarige
      4
  sarige  
  OP
     2020-06-01 10:15:52 +08:00
  @szpShang 给你发了邮件。请查看
  ArwenLiu
      5
  ArwenLiu  
     2020-06-01 11:17:56 +08:00
  加 VX:bGVpMTc2MDIwMjAxNzU=
  JayFang1993
      6
  JayFang1993  
     2020-06-01 11:23:18 +08:00
  加 vx:MTU5MjEwMTI4ODk= 之前爬过
  sarige
      7
  sarige  
  OP
     2020-06-01 13:06:07 +08:00
  @ArwenLiu 已经加了好友了
  sarige
      8
  sarige  
  OP
     2020-06-01 13:06:18 +08:00
  @JayFang1993 已添加
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2059 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 16:31 · PVG 00:31 · LAX 09:31 · JFK 12:31
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.