V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
rockyliang
V2EX  ›  PHP

关于 PHP 的 yield 的一个奇怪的问题

 •  
 •   rockyliang · 169 天前 · 1089 次点击
  这是一个创建于 169 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近在学习 PHP yield 相关的知识,遇到了一个搞不懂的问题,直接上代码:

  function gen() {
    for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
      echo "For index:$i\n";
      $tmp = (yield $i);
    }
  }
  
  $gen = gen();
  foreach ($gen as $val) {
    echo "Generator return:$val\n";
  }
  echo "Finish\n";
  

  上面这段代码会输出:

  For index:0
  Generator return:0
  For index:1
  Generator return:1
  For index:2
  Generator return:2
  Finish
  

  但是,只要在代码里加多一句send的代码,如下:

  function gen() {
    for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
      echo "For index:$i\n";
      $tmp = (yield $i);
    }
  }
  
  $gen = gen();
  foreach ($gen as $val) {
    echo "Generator return:$val\n";
    $gen->send(++$val); // 这句是新加的代码
  }
  echo "Finish\n";
  

  然后输出就会变成(相比原输出,少了一行"Generator return:1"):

  For index:0
  Generator return:0
  For index:1
  For index:2
  Generator return:2
  Finish
  

  问题:在这个例子里,为什么加了一句 send 后,输出内容就改变了?

  3 条回复    2021-06-22 22:58:11 +08:00
  ykw
      1
  ykw  
     169 天前   ❤️ 1
  如果在调用此方法时生成器不在 yield 表达式,**则在发送值之前首先让它前进到下一个 yield 表达式**。因此,没有必要使用 Generator::next() 调用来“准备”PHP 生成器。

  `send()` 就迭代了一次。
  rockyliang
      2
  rockyliang  
  OP
     169 天前
  @ykw 好吧,还真是这样,调用 send()后,生成器继续执行,进入到了第二轮循环($i = 1 ),然后 1 作为 send()的返回值返回给了外部,外部没有打印出来,所以输出内容就少了一行。明白了,谢谢你:)
  weirdo
      3
  weirdo  
     168 天前
  send() ,就直接跑到下一次 yield 了呀
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3819 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 09:35 · PVG 17:35 · LAX 01:35 · JFK 04:35
  ♥ Do have faith in what you're doing.