V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Jinnmki
V2EX  ›  Notion

Notion 可以设置图片默认左对齐吗?

 •  
 •   Jinnmki · 105 天前 · 718 次点击
  这是一个创建于 105 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我知道可以通过在右边放一个空白块的形式让图片靠左,但是我的需求是所有图片都靠左,每次粘贴图片我都要手动拖个空白块到图片右边非常麻烦,有没有方式可以使得图片默认就是靠左显示?

  5 条回复    2021-08-30 23:00:36 +08:00
  SunBK201
      1
  SunBK201  
     104 天前 via iPhone
  Notion Boost
  Jinnmki
      2
  Jinnmki  
  OP
     100 天前
  @SunBK201 但我用的是 notion 客户端(苦笑
  SunBK201
      3
  SunBK201  
     99 天前   ❤️ 1
  @Jinnmki 用 edge 把 notion 安装成 PWA,体验跟客户端差不多
  Jinnmki
      4
  Jinnmki  
  OP
     96 天前
  @SunBK201 目前是不是 edge PWA 体验比 chrome 好很多啊
  SunBK201
      5
  SunBK201  
     96 天前
  edge 体验确实很棒
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1584 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 17:11 · PVG 01:11 · LAX 09:11 · JFK 12:11
  ♥ Do have faith in what you're doing.