V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hfl1995
V2EX  ›  Android

求帮测一下网络情况

 •  
 •   hfl1995 · 230 天前 · 2324 次点击
  这是一个创建于 230 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  14 条回复    2022-04-19 20:39:02 +08:00
  myth
      1
  myth  
     230 天前
  Cannot connect to host voffline.byted.org:443 ssl:default [Name or service not known]
  JensenQian
      2
  JensenQian  
     230 天前

  解析木有啊
  xuwuyibing
      3
  xuwuyibing  
     230 天前
  没有 dns 记录
  Kiriya
      4
  Kiriya  
     230 天前
  learningman
      5
  learningman  
     230 天前


  没问题
  learningman
      6
  learningman  
     230 天前
  我错了,解析失败。。。
  raycool
      7
  raycool  
     230 天前
  嗯… 无法访问此页面似乎 voffline.byted.org 关闭了连接
  请尝试:

  检查连接
  检查代理和防火墙
  huntagain2008
      8
  huntagain2008  
     230 天前
  Safari 浏览器无法打开⻚面 “https://voffline.byted.org/download/tos/schedu le/ttclient-android/gradle/gradle-6.5-all.zip”,因为无法找到服务器“voffline.byted.org”。
  ncepuzs
      9
  ncepuzs  
     230 天前
  你这域名都没有解析测什么?
  chengyiqun
      10
  chengyiqun  
     230 天前
  没有这个域名.
  luojiyin87
      12
  luojiyin87  
     230 天前
  域名没解析
  ljpCN
      13
  ljpCN  
     229 天前
  兄弟,泄露内网域名了,赶紧删帖吧
  cyningxu
      14
  cyningxu  
     229 天前
  这是我司内网的链接吧,避免意外兄 die 还是删了吧
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3676 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 04:56 · PVG 12:56 · LAX 20:56 · JFK 23:56
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.