V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
dylanstrive
V2EX  ›  问与答

求救,计算机报错弹窗

 •  
 •   dylanstrive · 88 天前 · 834 次点击
  这是一个创建于 88 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  ![2023-03-13 231111.png!](C:\Users\dylan\Pictures\Screenshots\2023-03-13 231111.png "San Juan Mountains")

  第 1 条附言  ·  88 天前

  Imgur

  12 条回复    2023-03-14 10:29:33 +08:00
  dylanstrive
      1
  dylanstrive  
  OP
     88 天前
  为什么不能显示图片啊,我 markdown 语法错了吗?
  Xusually
      2
  Xusually  
     88 天前
  硬盘图警告
  liyang5945
      3
  liyang5945  
     88 天前
  dylan 你好
  hhjswf
      4
  hhjswf  
     88 天前 via Android
  大哥你这...
  dylanstrive
      5
  dylanstrive  
  OP
     88 天前
  deorth
      6
  deorth  
     88 天前 via Android
  不支持
  panlatent
      7
  panlatent  
     88 天前
  哈哈,嘈点太多了。不过不要紧,慢慢在试错中前行。
  dylanstrive
      8
  dylanstrive  
  OP
     88 天前 via iPhone
  @panlatent 太蠢了,太想当然了,可惜不能删帖哈哈
  panlatent
      9
  panlatent  
     88 天前 via iPhone
  @dylanstrive 我猜你应该还没解决这个问题
  boris1993Jr
      10
  boris1993Jr  
     88 天前 via iPhone   ❤️ 1
  空指针……我感觉除了等开发者修复之外没啥办法……
  dylanstrive
      11
  dylanstrive  
  OP
     88 天前
  @panlatent 是这样的,昨晚看了一下帖子,然后用 imgur 图床上传图片再创建链接,但是好像图片依然没法显示。。。
  dylanstrive
      12
  dylanstrive  
  OP
     88 天前
  @boris1993Jr 谢谢,明白了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2615 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 03:47 · PVG 11:47 · LAX 20:47 · JFK 23:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.