V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
maymay5
V2EX  ›  分享创造

[第一次送码] 从未设想过 AI Bot 能活到今天,甚至有了收益,感谢 V 站许多人的支持

 •  1
   
 •   maymay5 · 186 天前 · 12287 次点击
  这是一个创建于 186 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  网址: https://maymay5.com

  原本,我只是想做一个 ChatGPT 镜像站给自己和朋友用,慢慢的,Buff 居然叠了这么多

  一:大部分主流模型的支持,并且可以无感继承历史对话上下文

  13c3f7415d57750be2dfdc3cafc5e736.png

  二:最新的 GPT 助理,可以自定义知识库,永久记忆,带代码解释器(缺点:不能流式输出)

  ff32e5f2dbbd2bbeef3d6d4d48aa55af.png

  三:自定义 Function Calling 开发特色插件

  797a0f175e76f1f88339aa5a916db372.png

  四:专业绘画,释放所有参数,可随意调节

  bc7f2b2a8693e9b66443e4190e23b8d0.png

  五:全模型可调用 OCR ,让 GPT3.5 也能实现识图

  694da0f36d390cb576b2b5b18d930e5a.png

  六:基于 GPT3.5 API 定制的 [创意工坊] 能力极强

  39532bac79219813a1b52309ff67f006.png

  结尾

  1 、虽然 AI Bot 现在加入了商业性质,但是我们依旧在以最实惠的方式为每位用户提供服务,毕竟不收费,是不可能维持运营的

  2 、回复本贴,我会逐一送码

  3 、码怎么使用?

  注册账号后,点击 [右上角个人中心]

  7ff362eda50aea0c06319725a7368d77.png

  在弹出的 [个人中心] 窗口中输入 [兑换码] 即可

  1578501effba11ca9f30de024a74fdc8.png

  第 1 条附言  ·  186 天前
  被限制了回复 XD ,先 Append 一些(含 5 余额+5 Day VIP )

  358cceea473703bd020737486af58a37

  4db8550b3fbccf77c703e87c800fb149

  579fca42405ff3e16357c21e1ddc8b7e

  3aa87c4acf676438c0c6cd1d76a761ba

  1eb06671708c9e94981686f6ae0fc09e

  5added25870ad1eae4ea0e75d7b67842

  d81109e61a6ec17f3fade34496e54fef

  bd81e3b082fd62c090a4b3e1fd1d5a0b

  542cb7807083c3602e60c07921077d06

  20e7a7c7e0b1e79082368de367b34fac
  第 2 条附言  ·  185 天前
  Append 第二弹。建议每人只拿一个,给跟多人体验机会哦

  0e2cb0f0f523bd63b34c18c9eb15dc9d

  18048f731bf15fac88fa18d70e4d6a9f

  93839db0582723e3fe286a364d636610

  7649aa4df182a7d45bfef25d3c52b687

  76fd9a698a731de1ad02b853c2201d2a

  ac9e00f55ff5db51f468994cfcf18d86

  49f547a3bf20250993b42480c2c4da5b

  73517f295d5cfcae7623ba6ba4175bcc

  0bbc72ca71d6fb632fa5a6265047cfeb

  86ebd4e7f507c102ab8bf6bc65d51299
  第 3 条附言  ·  184 天前
  Append 第三弹。建议每人只拿一个,给跟多人体验机会哦

  3a176220b2395b384686cf3249c9010c

  88820a8adbc21df9761c34cfa2681206

  88250f84054b7bbb5650b96f1fa78f19

  b8230a7c132c167219efc0f5cea9209a

  fda43bcd773e5e036b3002537b3bcbc3

  47264dd4ddd5763111c75fa6db0acc7a

  860ccf6cce19ed0e97329ce17f1cd92f

  82ab0d3148837d0051129affc3e1133d

  5f79b074c5e5318bde75f069a8b73f11

  ca790d385e3a4c5931ffb722470746b4
  第 4 条附言  ·  183 天前
  Append 第四弹。建议每人只拿一个,给更多人体验机会哦

  3d44f09b8b861943427cdce2b07a28df

  6a28b5a1cb93d38f0ec2bdf8f678a4cd

  f9311f35b3a0cbf9182f02153e2be0da

  cfc22d8de52ecff0f98d07678ca06810

  64bf09dfc59662aa363cb2f30d5ee190

  3150c6deed023ef3bc24e38a1470e3a5

  0f8e95df8e6ea86a1d0cc08f2f673508

  548d55cd2d33ff54dd5ca24a4c364ac4

  8896a411863c36e727c22c43ed1bae9b

  b582bdf58c0d098006c2138f48600c08
  第 5 条附言  ·  181 天前
  第五弹,最后一弹咯,留邮箱依旧会发放,但是可能会慢一些因为需要人工处理邮件,大家可以先注册试试看呢,新注册也是有免费试用的

  92d71fe693c0a00f447f72edb81c28d7

  1de8ebbcc7efe14757ed4895e1bbd3a1

  94faf2ae1e80407a6915e096b412970e

  e53a01d7d414c25fbe9fc5705efd2c11

  f2a627966fe0befcc823b0e828eb9db0

  be13529bb3bfecd092e5656ae3936e63

  d5e517385b003c9cfa4167d99eb875eb

  355e828e2ef57e290f2e6b6d21dbb905

  2cd74375492ff7f30211f7af4870ff77

  b00b639c344710c4b8c4f69969b59280
  238 条回复    2023-12-15 15:46:52 +08:00
  1  2  3  
  dianso
      1
  dianso  
     186 天前
  码呢,试试
  yeqiling
      2
  yeqiling  
     186 天前 via Android
  支持楼主,测试一下
  maymay5
      3
  maymay5  
  OP
     186 天前
  @dianso 逐一回复的哦,因为怕有人体验不到,您的兑换码:a50c591ce6b8ae8b920e3e5b37e003ea
  maymay5
      4
  maymay5  
  OP
     186 天前
  @yeqiling 您的兑换码:b6af7408b16777cde6717e0ed3024fc0
  iwolfor
      5
  iwolfor  
     186 天前
  测试一下
  maymay5
      6
  maymay5  
  OP
     186 天前
  @iwolfor 兑换码:d03ad54d8160a3763cb74396d7ebd7b1
  Limoncrist
      7
  Limoncrist  
     186 天前 via Android
  想试试
  spirithello
      8
  spirithello  
     186 天前
  不错挺好
  balancircle
      9
  balancircle  
     186 天前
  多谢楼主,我也来测试一下
  PandaYin
      10
  PandaYin  
     186 天前 via iPhone
  支持一下
  billzhuang
      11
  billzhuang  
     186 天前 via iPhone
  我也来试试看,前排卡座。
  TFTree
      12
  TFTree  
     186 天前 via Android
  支持一下楼主
  chinaqzxh
      13
  chinaqzxh  
     186 天前 via Android
  怕被人抢了 如可以
  [email protected]
  sucaiking
      14
  sucaiking  
     186 天前 via Android
  太帅了 谢谢 OP
  iamchi
      15
  iamchi  
     186 天前
  试试
  aWFtY2hpQGxpdmUuY24K
  iFengJQ
      16
  iFengJQ  
     186 天前 via Android
  支持一下
  E790A8
      17
  E790A8  
     186 天前 via Android
  请求上车
  hapsinge
      18
  hapsinge  
     186 天前
  好评
  aGFwc2luZ2VyQGdtYWlsLmNvbQ==
  hz570815725
      19
  hz570815725  
     186 天前
  支持
  joyc
      20
  joyc  
     186 天前 via Android
  试用下
  akay2351
      21
  akay2351  
     186 天前
  支持,求码
  springming
      22
  springming  
     186 天前
  试用一下,谢谢
  AlexShui
      23
  AlexShui  
     186 天前 via Android
  挺有意思,求码
  zxkj200626
      24
  zxkj200626  
     186 天前
  刚需啊,以注册请求兑换码
  Vavrines
      25
  Vavrines  
     186 天前
  很好啊,中文 POE
  fengrui00122
      26
  fengrui00122  
     186 天前 via Android
  支持一下
  mylastfire
      27
  mylastfire  
     186 天前
  谢谢楼主,支持一下,麻烦给个兑换码
  timeisweapon
      28
  timeisweapon  
     186 天前 via iPhone
  谢谢! b64:dGltZWlzd2VhcG9uQDE2My5jb20=
  xmfish
      29
  xmfish  
     186 天前 via iPhone
  现上车还来及得吗?求马🐴 谢谢🙏
  lqh574
      30
  lqh574  
     186 天前
  想试试
  0ATH
      31
  0ATH  
     186 天前
  支持一下
  dabaov2
      32
  dabaov2  
     186 天前
  求码,谢谢大佬!邮箱 ZGRkaW5nZGRkaW5nQDE2My5jb20=
  qiaovex2
      33
  qiaovex2  
     186 天前
  想试试+1
  614109
      34
  614109  
     186 天前
  多谢楼主,我也来测试一下
  zons
      35
  zons  
     186 天前
  多谢楼主
  irockytan
      36
  irockytan  
     186 天前 via iPhone
  看起来很棒,支持一下 OP
  ChenCYH
      37
  ChenCYH  
     186 天前 via Android
  老哥可以啊 试一下
  lclrc
      38
  lclrc  
     186 天前 via iPhone
  bGNscmNAdmlwLnFxLmNvbQ== 瞅瞅
  sseven
      39
  sseven  
     186 天前
  支持一下
  wurtwzs
      40
  wurtwzs  
     186 天前
  支持一下
  Oliveria
      41
  Oliveria  
     186 天前
  @maymay5 我也想试试
  maymay5
      42
  maymay5  
  OP
     186 天前
  @Limoncrist e499993c34e4c0de3aa584c86331ad8f
  lordofmetis
      43
  lordofmetis  
     186 天前 via Android
  谢谢楼主,也请让我测试一下
  maymay5
      44
  maymay5  
  OP
     186 天前
  @spirithello 678a82afde81102ef075ab500c806210
  maymay5
      45
  maymay5  
  OP
     186 天前
  @balancircle 6e3b3670b4e8b9a55d774af315313554
  maymay5
      46
  maymay5  
  OP
     186 天前
  @PandaYin aa03e6af489547bb2ec65147092520e0
  maymay5
      47
  maymay5  
  OP
     186 天前
  @billzhuang 5cf1d6fd4fd0fb365a0e18c5007422b1
  maymay5
      48
  maymay5  
  OP
     186 天前
  @TFTree cf3c5423cb8ced173042bf9e4f6e0ae4
  maymay5
      49
  maymay5  
  OP
     186 天前
  @sucaiking 454467f1f809ba490d6fc6066f73b71b
  wenmin92
      50
  wenmin92  
     186 天前
  谢谢楼主,请求加入
  e2k
      51
  e2k  
     186 天前
  谢谢楼主 支持一下
  lmislm
      52
  lmislm  
     186 天前
  支持 y
  keseya
      53
  keseya  
     186 天前
  支持!
  changzhenbo2008
      54
  changzhenbo2008  
     186 天前 via iPhone
  支持一下~
  yj444
      55
  yj444  
     186 天前
  谢谢楼主,我也想试一下
  Bssn
      56
  Bssn  
     186 天前 via iPhone
  河南拔智齿👍
  Junn
      57
  Junn  
     186 天前
  求加入
  ITHaoge
      58
  ITHaoge  
     186 天前
  支持,挺多模型,试一下
  yoseham
      59
  yoseham  
     186 天前 via iPhone
  支持支持
  chunchun1028
      60
  chunchun1028  
     186 天前
  想尝试下,求码
  chenY520
      61
  chenY520  
     186 天前
  求码
  929
      62
  929  
     186 天前
  支持,求码
  mogging
      63
  mogging  
     186 天前 via Android
  支持,球马体验一下
  mogging
      64
  mogging  
     186 天前 via Android
  支持,求🐴体验
  wellqq
      65
  wellqq  
     186 天前 via Android
  支持下,求吗
  blackcat888
      66
  blackcat888  
     186 天前
  我也想试试
  pinggaimuir
      67
  pinggaimuir  
     186 天前
  支持 求吗
  windsofye
      68
  windsofye  
     186 天前
  试一下,楼主 nb
  coopis
      69
  coopis  
     186 天前
  支持!求码
  easymbol
      70
  easymbol  
     186 天前
  4db8550b3fbccf77c703e87c800fb149 已经使用
  wemac
      71
  wemac  
     186 天前
  我来支持下,收费也是可以的。只要好用我愿意买单
  zapll
      72
  zapll  
     186 天前
  支持一下
  NO2000
      73
  NO2000  
     186 天前 via Android
  支持 礼貌求
  samport
      74
  samport  
     186 天前
  支持
  macwhirr
      75
  macwhirr  
     186 天前
  支持一下,求码
  fengyu397
      76
  fengyu397  
     186 天前
  支持一下楼主
  TFTree
      77
  TFTree  
     186 天前 via Android
  码被人抢了...楼主方便的话可以发我邮箱嘛 base64:Z3RmdHJlZUBnbWFpbC5jb20=
  romisanic
      78
  romisanic  
     186 天前
  谢谢楼主 支持一下
  noming
      79
  noming  
     186 天前
  先体验一下
  nadialove
      80
  nadialove  
     186 天前
  支持一下,求码
  sniper1211
      81
  sniper1211  
     186 天前
  支持一下
  zjj285156
      82
  zjj285156  
     186 天前
  试试看
  PandaYin
      83
  PandaYin  
     186 天前 via iPhone
  @maymay5 被人用了吗?显示卡号错误
  heybye
      84
  heybye  
     186 天前
  谢谢楼主 支持一下
  gosh7
      85
  gosh7  
     186 天前 via iPhone
  谢谢分享,群友支持一下
  ivanivan
      86
  ivanivan  
     186 天前
  支持!求码
  wayne3602
      87
  wayne3602  
     186 天前 via Android
  还有码吗?谢谢楼主😉😉
  lntouchables
      88
  lntouchables  
     186 天前
  支持楼主
  sonLucky
      89
  sonLucky  
     186 天前
  支持支持,求个码
  200844333
      90
  200844333  
     186 天前
  支持楼主,求个码
  kristol07
      91
  kristol07  
     185 天前 via Android
  支持一下
  yun6472
      92
  yun6472  
     185 天前
  支持一下
  mistdota
      93
  mistdota  
     185 天前 via Android
  支持支持 这个也太全了
  SimonYeh
      94
  SimonYeh  
     185 天前
  支持, 感谢
  xmai
      95
  xmai  
     185 天前 via iPhone
  你问我不支……支持不支持,我是支持的。我就明确地给你告诉这一点。
  billwang
      96
  billwang  
     185 天前
  谢谢,支持!
  xzyu1205
      97
  xzyu1205  
     185 天前
  太帅了 谢谢 OP
  wshjdx
      98
  wshjdx  
     185 天前
  求码,邮箱:aGpkeEBmb3htYWlsLmNvbQ==
  xmfish
      99
  xmfish  
     185 天前 via iPhone
  longbow0
      100
  longbow0  
     185 天前
  支持, 感谢楼主!
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5091 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 08:13 · PVG 16:13 · LAX 01:13 · JFK 04:13
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.